Kto musi złożyć deklarację śmieciową?

Prawidłowa gospodarka odpadami jest kluczem nie tylko do ochrony środowiska, ale również do zapewnienia komfortu życia każdego z nas. Dlatego tak ważną kwestią jest pamiętanie o obowiązku złożenia deklaracji śmieciowej. Tym bardziej że od jej treści zależy wysokość opłaty za wywóz śmieci, jaką ponosi każdy właściciel nieruchomości. O czym nie należy zapominać w tego rodzaju sprawach? Odpowiedź na to pytanie może dotyczyć każdego z nas.

Obowiązek każdego właściciela nieruchomości

Wywóz śmieci Żoliborz stanowi jedno z najważniejszych zadań, z którymi muszą mierzyć się władze publiczne. W końcu śmieci zalegające na posesjach czy w kontenerach stanowią poważne zagrożenia dla zdrowia mieszkańców oraz komfortu ich życia. Dlatego tak istotne jest prawidłowe zorganizowanie procesu wywozu śmieci. Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu jest obowiązek złożenia deklaracji śmieciowej, dzięki której organy mogą oszacować, jaka ilość odpadów komunalnych jest produkowana w danej nieruchomości. Przy czym zgodnie z przepisami prawa odpady komunalne to takie, które powstają w gospodarstwach domowych lub są podobne do powstających w takich gospodarstwach.

W związku z tym obowiązek składania deklaracji śmieciowej spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości – ewentualnie na jej użytkowniku wieczystym czy podmiotach nią władających – na której powstają odpady komunalne. Deklarację tę należy złożyć w urzędzie gminy, na której terenie położona jest nieruchomość. Formalności z tym związane można załatwić osobiście, listownie bądź w sposób elektroniczny. Wybór należy do właściciela, stąd może on skorzystać z tej formy, która jest dla niego najwygodniejsza.

Konsekwencje niezłożenia deklaracji

Treść deklaracji śmieciowej przekłada się na ustalenie przez gminę wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Dlatego podstawową konsekwencją niewywiązania się z tego obowiązku jest to, że gmina narzuci właścicielowi nieruchomości wysokość tej opłaty. Prawie zawsze oznacza to dla niego stratę, gdyż będzie musiał regulować przeważnie wyższą opłatę, niż wynikałoby to z ilości produkowanych śmieci. Niekiedy w przypadku gospodarki odpadami powstaje jeszcze inny problem – brak zagwarantowania wywozu śmieci przez gminę. Może to dotyczyć niektórych kategorii odpadów bądź np. niezabudowanych nieruchomości. Wówczas wyjściem z sytuacji jest wynajem kontenera.

Przykładowo wynajem kontenera na śmieci w Piasecznie może okazać się jedynym rozwiązaniem tego problemu. Wówczas właściciel czy posiadacz nieruchomości może spokojnie i zupełnie bezpiecznie gromadzić swoje odpady na posesji. Są one wywożone przez firmę wyspecjalizowaną w utylizacji odpadów, dzięki czemu można mieć pewność, że całe przedsięwzięcie przebiegnie zgodnie z prawem i zasadami gospodarki odpadami. To z kolei daje gwarancję, że właściciel nieruchomości nie poniesie negatywnych konsekwencji związanych z zaniedbaniami w tym obszarze. A te mogą być naprawdę dotkliwe i poważne.